PDF FREE Usta puna zemlje

  • 87
  • Usta puna zemlje
  • Branimir Šćepanović
  • en
  • 19 May 2020
  • 9788673600543

Branimir Šćepanović Â 0 Read

Free read Å Usta puna zemlje ´ PDF, DOC, TXT or eBook Free download Usta puna zemlje Anjem na srpskom jeziku uveliko prelazi tiraz od 100 000 primeraka Branimir Scepanovic. The most beautifully written book I ve ever read

Free download Usta puna zemlje

Usta puna zemlje

Free read Å Usta puna zemlje ´ PDF, DOC, TXT or eBook Free download Usta puna zemlje Je redovni clan Drustva francuskih pisaca Preveden je na 32 jezika sveta Zivi u Beograd. 4 Usta puna zemlje je knjiga tj pri a u kojoj se provla e najmanje dva simbola esto vidljiva u mnogim knji evnim delima simbol straha i simbol krivice Ali te simbole prati pri a o traganju i spoznaji samog sebe nosce te ipsum i udnja za nekim smislom koji ivot mo e da ima sam po sebi Jednog neimenovanog oveka spremnog da okon a svoj ivot proganja grupa ljudi okupljena stihijski i iz krajnje razli itih namera U dinami noj klackalici paradoksa te jurnjave provla e se unutra nji monolozi onog koga jure i onih koji ga jure U sve to uska e jedan fragment kolektivnog nesvesnog kod potencijalnog samoubice to pri i daje dodatnu dimenziju Pri a mi je uklju ila neke lampice za razmi ljanje o svetu i dru tvu u kome ivimo gde su egzistencijalna pitanja i pitanja unutra njeg zadovoljenja konstantno na ispitu I opet ono va no i ni ta manje aktuelno da sebi a ni drugima ne dozvolimo da du a i um budu zatrpani zemljom

Download ä PDF, DOC, TXT or eBook  Branimir Šćepanović

Free read Å Usta puna zemlje ´ PDF, DOC, TXT or eBook Free download Usta puna zemlje Ovaj roman za koji je Scepanovic dobio Oktobarsku nagradu Beograda ovim jedanaestim izd. Obi no se na prvi miris alegorije svojevoljno bacam preko palube no ovde to i nije bilo tako lo e prvenstveno zbog narativne strukture ovog romana meni po svemu li i na malo du u pri u no aj nek bude autoru po volji iako se zaista pro ita za nepuno popodne koja je kao poslednji med meks dakle jedna jurnjava koja traje od prve do poslednje stranice koja slu i kao prizma za meditaciju nad mnogim stvarima a izmedju kojih su svakako tako sitne i nebitne teme kao ivot smrt rodoljublje ovek je oveku vuk i njima sli ne epanovi poseduje sjajnu kontrolu nad srpskim jezikom nisam siguran da mu je pregr t autora po tome ravnom pogotovo ne na modernoj sceni koja jedva mo e i da se nazove scenom proza mu je pro eta lirikom a ose aj za ritam neretko mu je na nivou velikih svetskih majstora Zanimljivo upoznavanje sa delom pisca koji mi je do skoro bio nepoznat te ne vidim za to ne nastaviti razgovor4